Aktuality

Oznámenie o strategickom dokumente

 04.07.2016

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
Podľa §5 ods.3 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu prílohy č. 2 k zákonu
I. Základné údaje o obstarávateľovi:
1. Názov:
Obec Oľšov
2. Identifikačné číslo:
00327549
3. Adresa sídla:
Obecný úrad Oľšov, Oľšov 29, 082 76 Torysa
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa:
Pavol Hovančík, Obecný úrad Oľšov, Oľšov 29, 082 76 Torysa
mail: obecolsov@profinet-system.sk 051/459 72 32
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od
ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na
konzultácie.
Ing. arch. Martin Jerguš, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. č. 207,
Hradbová 12, 040 01 Košice, tel. 0918 937 312; email: martin@jergus.eu
II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov:
Územný plán obce Oľšov, Zmeny a doplnky č. 1
2. Charakter:
Strategický dokument, určujúci priestorové usporiadania a funkčné využitie územia na
miestnej úrovni
3. Hlavné ciele:
Hlavným cieľom riešenia zmien a doplnkov č. 1 je komplexné riešenie nového funkčného
využívania územia a doplnenie javov, vyplývajúcich z novelizovanej legislatívy (napr.
zosuvné územia).
4. Obsah (osnova):
Textová časť
1. Základné údaje
2. Sprievodná správa
3. Záväzná časť
Grafická časť
- v.č.1 – širšie vzťahy
- v.č.2 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho
Obecný úrad Oľšov, Oľšov 29, 082 76 Torysa str. 2
mail: obecolsov@profinet-system.sk tel: 051 / 459 72 32
územia obce, m= 1:10000
- v.č.3 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a riešenie verejného dopravného vybavenia, m= 1:2000
- v.č.6 – výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely
5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického
dokumentu.
Nevyžadujú sa
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.
Spracovanie návrhu UPN-O Oľšov, ZaD č. 1.................................................... do 20.06.2016
Prerokovanie návrhu UPN-O Oľšov, ZaD č. 1.................................................. do 30.07.2016
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu UPN-O Oľšov, ZaD č. 1........................ do 30.08.2016
Úprava návrhu UPN-O Oľšov, ZaD č. 1........................................................... do 15.09.2016
Preskúmanie podľa § 25 s.z............................................................................... do 15.10.2016
Schválenie návrhu UPN-O Oľšov, ZaD č. 1...................................................... do 30.11.2016
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom:
Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Oľšov sú v súlade so zadaním, ktoré bolo
schválené Obecným zastupiteľstvom v Oľšove dňa 16.06.2008 uznesením č. 4/08/2008. Sú v súlade s nadradenou územno-plánovacou dokumentáciou a sú v súlade s pripravovaným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Oľšov na rok 2015 – 2023.
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:
Obecné zastupiteľstvo obce Oľšov
9. Druh schvaľovacieho dokumentu
- Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Oľšov o schválení ÚPN UPN-O Oľšov, ZaD č. 1
- Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Oľšov o schválení VZN obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť UPN-O Oľšov, ZaD č. 1
III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy:
Vstupmi k príprave a vypracovaniu dokumentu sú:
 príslušné právne predpisy v oblasti územného plánovania, ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva
 platné strategické dokumenty
 príslušná legislatíva, predpisy, normy a nariadenia
 konkrétne požiadavky obce na zmeny funkčného využitia územia
2. Údaje o výstupoch:
2.1. V zmenách a doplnkoch č.1 ÚPN O Oľšov sa navrhujú nasledujúce funkčné zmeny,
znázornené vo výrezoch výkr. č.3:
- Lokalita občianskej vybavenosti - južná časť obce v blízkosti št. cesty, pôvodne určená pre výstavbu školy – na časti územia sa navrhuje funkcia športu a na zvyšku územia sa navrhuje funkcia bývania v bytových domoch.
Obecný úrad Oľšov, Oľšov 29, 082 76 Torysa str. 3
mail: obecolsov@profinet-system.sk tel: 051 / 459 72 32
- Lokalita športového areálu – časť územia medzi územím rodinných domov sa navrhuje pre funkciu bývania v rodinných domoch, tiež sa rozširuje plocha určená pre RD východným smerom a zvyšok športového areálu sa ruší a navracia pôvodnej funkcii (TTP).
2.2. V zmenách a doplnkoch č.1 ÚPN O Oľšov sa zakreslujú nasledujúce javy,
znázornené vo výrezoch výkr. č.2:
- aktívne zosuvné územia a potenciálne zosuvné územia, ktoré vyžadujú zvýšenú ochranu. Územia sú zakreslené v grafickej časti dokumentácie, výkres č. 2.
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
UPN-O Oľšov, ZaD č. 1 nemá priamy vplyv na ŽP
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:
Nie je
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia
európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné
parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane
návrhu opatrení na ich zmiernenie.
Nie je
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu.
Nie sú
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
Nie sú
IV. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení.
- obyvatelia obce Oľšov
- občianske iniciatívy
2. Zoznam dotknutých subjektov.
1. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná ul.č.119, 080 01 Prešov
4. Okresný úrad, Odbor výstavby a bytovej politiky , Nám. Mieru č.3, 081 92 Prešov
5. Okresný úrad, Odbor starostlivosti Životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Mieru č.3 , 081 92 Prešov
6. Okresný úrad, Odbor starostlivosti životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. slobody 85, Sabinov
7. Okresný úrad, Odbor opravných prostriedkov , Nám. mieru č. 3,081 92 Prešov
8. Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, Nám. slobody 85, Sabinov
9. Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Mieru č.3, 081 92 Prešov
10. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 081 92 Prešov
11. Okresné riaditeľstvo H a ZZ, Požiarnická ul.č.1, 080 01 Prešov
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého č.5, 080 01 Prešov
13. SVP š.p. Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
Obecný úrad Oľšov, Oľšov 29, 082 76 Torysa str. 4
mail: obecolsov@profinet-system.sk tel: 051 / 459 72 32
14. SPF, RO, Keratsinské nám. č. 1, 080 01 Prešov
15. VVS a.s. GR, Komenského 50 042 48 Košice
16. VSD a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
17. SPP distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
18. TOWERCOM a.s. Cesta na Kamzík č.14 , 831 01 Bratislava
19. Slovak Telecom, a.s. Poštová 18, P.O.BOX D-30, 042 10 Košice
20. Orange Slovensko a.s. TD-IM Košice, Hutnícka 1, 040 01 Košice
21. Prešovský samosprávny kraj, odbor RR, ÚP a ŽP Nám. mieru č. 2, 080 01 Prešov
5. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. slobody 85. 083 01 Sabinov, ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOO, ŠSOH
3. Dotknuté susedné štáty.
Nie sú
V. Doplňujúce údaje
Oznámenie je k dispozícii aj v elektronickej podobe (na CD-nosiči) pre zverejnenie na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a webovej stránke obce Oľšov.
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke
primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu)
v.č.2 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho
územia obce, m= 1:10000
v.č.3 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a riešenie verejného dopravného vybavenia (výrez), m= 1:2000
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu.
Územný plán obce Oľšov (UPN-O Oľšov)
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Košice, jún 2016
VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia
Ing. arch. Martin Jerguš
Odborne spôsobilá osoba na obstaranie ÚPP a ÚPD; reg. č. 207
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu
obstarávateľa, pečiatka.
.................................................................
v.r. Pavol Hovančík, starosta obce Oľšov
príloha :
ÚPN-O Oľšov, ZaD č.1, v elektronickej forme
1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00       12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Iné