Súčasnosť

V roku 2007 bola ukončená výstavba obecnej kanalizácie, ktorá bola realizovaná každoročne po etapách od roku 2003. Časť tejto kanalizácie bola zkolaudovaná a odovzdaná do prevádzky. Zkolaudovanie ostatnej časti stavby je podmienené ukončením Registrácie obnovenej evidencie pôdy ( ROEP), ktorá toho času v našej obci prebieha. Keďže je potrebné uzatvoriť s vlastníkmi pozemkov, cez ktoré je kanalizácia realizovaná zmluvy o zriadení vecného bremena kolaudáciu nie je možné uskutočnit. Obecný úrad vyvíja maximálne úsilie na ukončenie procesu ROEP a následnú kolaudáciu obecnej kanalizácie. Zo strany občanov na OcÚ prebieha podávanie ohlásenia drobnej stavby na kanalizačné prípojky a po vydaní vyjadrenia k ohláseniu DS väčšina občanov tieto prípojky od kanalizácie po kontrolnú šachtu na vlastnom pozemku aj zrealizovala. Po napojení rodinných domov na obecnú kanalizáciu sa určite zvýši kvalita životného prostredia v obci.


Dňa 10. augusta 2007 sa začala realizovať aj stavba obecného vodovodu v rámci projektu ,,Prešov - pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy“. Investorom tejto stavby je VVS a.s. Košice, ktorá získala finančné prostriedy z fondov EÚ, časť zo štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov. Súčasťou tohto projektu sú aj vodovoné prípojky k rodinným domom ale iba po hranicu pozemku. Dodávateľ stavby v jarných mesiacoch z realizáciou výstavby vodovodu bude pokračovať a veríme, že v roku 2008 stavba bude aj zkolaudovaná.

Ukončením výstavby vodovodu sa do rodín našej obce dostane kvalitná a zdraviu nezavadná pitná voda.

Nie menej významnou stavbou je aj realizácia zosuvu štánej cesty III/5336 v centre obci. Bol to približne desať ročný problém obce. V roku 2007 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávného kraja poukazala finančné prostriedky na túto stavbu a stavbu zrealizovala. Oporný múr z prírodného kameňa v dĺžke 39,2 m a rekonštrukcia cesty nad oporným múrom v dĺžke 92 bm vylepšili estetický vzhľad centra obce. Na náklady obce bol postavený z prírodného kameňa rigol, oproti pozemku Jozefa Jopeka, ktorý odvádzal dážďové vody z priekopy okolo štátnej cesty. Zabráni to vymývaniu zeminy a zosuvu brehu pod cestou. V jesenných mesiacoch pred mrazmi sme stihli urobiť rekonštrukciu vstupu na miestny cintorín. Vstup bol na náklady obce zhotovený z betónovej dlažby a imitácie prírodného kameňa. Toho času prebieha aj tvorba územného plánu obce Oľšov, ktorý je financovaný z finančných prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a vlastných financií. Ukončený bude v júni 2008.

Obec Oľšov leží na styku Levočských vrchov so Šarišskou vrchovinou v nadmorskej výške okolo 460 m. Za najvyššie položené miesto sa pokladá chotár Kňažová. Pranostika hovorí, že je tam pochovaný jeden kňaz a od toho dostala taký názov. Obecné chotáre majú ešte veľa iných názvov, ktorých pôvod si pamätá, len máloktorý žijúci rodák. Sú to napríklad: Toryské, Komora, Zvyše, Peklisko, Buč, Pivnice, Hartmanovo, Ležisko, Dolky atď.

Obec sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, je tu mierne podnebie. Jar prichádza dosť skoro. Teploty v letných mesiacoch sú od 30 do 34ºC. V zimných mesiacoch je tu dosť tuhá zima. Teploty sa pohybujú od –1 do –6ºC cez deň. Nočné teploty od –8 do -24ºC.

V obci sa nachádza 85 rodinných domov. Obyvatelia sú slovenskej národnosti. Cez Oľšov preteká rieka Hanovec, ktorá pramení v horách v chotári Hanovec. Na hornom konci dediny v nej žijú rybky a raky. Za najlepšiu vodu považujú obyvatelia tú, ktorá pramení v chotári PIRC. V Oľšave sa zachovalo veľa remesiel, hlavne tkáčstvo a rezbárstvo. Šikovné gazdinky si ešte dnes dokážu utkať koberce. Z poľnohospodárstva sa tu odjakživa ľudia venovali roľníctvu, pestovaniu zemiakov a pšenice.

Choval sa prevažne hovädzí dobytok, ošípané, ovce a hydina. Dnes sa tiež chová hydina a ošípané, ale ovce a hovädzí dobytok už len v máloktorom dome. V obci okrem súkromného hospodárstva nefunguje žiadna iná výroba. Nachádzajú sa tu spolu 2 obchodné jednoty. Jedna je v súkromnom vlastníctve a druhá je družstevná Jednota SD.

V obci sa začal budovať kanalizácia. Obec je už splynofikovaná, napojená na verejný vodovod, hoci sú všetky domácnosti napojená aj na vlastnú studňu. Obec je zelektrifikovaná, ale do roku 2010 sa plánuje rozšírenie elektrickej siete a zvýšiť príkon. Ku dňu 31.12.2003 žilo v obci 412 obyvateľov z toho 207 žien.

Predproduktívny vek od 0 – 15 rokov 148 obyvateľov od 15 – 18 rokov 9 obyvateľov Produktívny vek muži od 18 – 60 rokov 90 obyvateľov ženy od 18 – 55 rokov 81 obyvateľov. Z toho počet rómskych obyvateľov 23. Od roku 2004 sú však už evidovaný na obecnom úrade Torysa. V obci sa už nenachádzajú žiadne rómske obydlia.

Budúcnosť

Ako v každej obci aj v našej je ešte stále čo vylepšovať a skrášľovať na verejných priestranstvách. Cez Program obnovy dediny sme požiadali o dotáciu na vyhotovenie záhradného projektu na verejné priestranstvá v časti pod kostolom a nad zhotoveným oporným múrom.

Listom sme požiadali Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja o rekonštrukciu štátnej cesty z Torysy do našej obce, ten nás potešil odpoveďou, že v jarných mesiacoch bude zrealizované prehlbenie priekopy v rámci bežnej údržby a následne vykonajú úpravu štátnej cesty III/5336 z Torysy do Oľšova.

V rámci Národného strategického a referenčného rámca SR na roky 2007 až 2013 obce nachádzajúce sa mimo pólov rastu budú mať možnosť čerpaťz fodou EÚ finančné prostriedky cez program rozvoja vidieka. Obecný úrad v Oľšove je pripravený na podávanie žiadosti o dotáciu z týchto fondov. Spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu kultúrneho domu o celkovom náklade cca 12 mil.Sk a rekonštrukciu miestnych komunikácií ( 6 mil. Sk ) so stavebným povolením. Vlastníctvo obce týchto nehnuteľností je podmienkou na podanie žiadosti o dotáciu z Eurofondov.Tieto podmienky sú splnené . Ostáva len veriť, že podané žiadosti budú kladne posúdené.

V obci sa plánuje rekonštrukcia školy a vytvorenie nových počítačových miestností. V obci však chýbajú iné miesta, kde by mohli mladí slobodní ľudia tráviť svoj voľný čas. V obci sa nenachádza bar ani diskotéka, mladý musia cestovať do okolitých obcí. Možno by sa v tunajšej budove požiarnej zbrojnice našli priestory na zriadenie spoločenskej miestnosti, ale obci chýbajú finančné prostriedky na vybudovanie sociálnych zariadení, prívod vody a tepla. Preto sa musia uspokojiť s novovybudovanou autobusovou zastávkou, v ktorej hlavne cez víkendy trávia veľa času.

Občania obce by chceli, aby sa lepšie sprístupnili a označili turistické chodníčky. Vybudovať piknikové posedenia pri potôčiku. Aby sa častejšie realizovali kultúrne podujatia, a to nielen pre deti a dôchodcov, ale aj pre staršiu mládež.

Upraviť by sa mali aj cestovné linky. Zdá sa málo, že v sobotu premáva iba 1x do dňa, v nedeľu sa zas vynechal posledný spoj.

  1. Plánuje sa rekonštrukcia školy.
  2. Vyriešenie vlastníctva obce.
  3. Rekonštrukcia rozhlasovej siete.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: Nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2024

Sadzobník poplatkov 2024