Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Arcidiecézna charita Košice
Dod.: Obec Oľšov
0.00 €
poskytnutie NFP Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
zmluva o dodávke vody a odvádzaní odp. vôd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
pripojenie do distribučnej siete Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SPP-distribúcia,a.s.
0.00 €
Realizácia kanalizačnej prípojky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
zaevidovanie pripojenia na verejný vodovod Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
servisný prenájom rohoží Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Lindstrom. s-r-o.
0.00 €
darovanie pozemku Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Peter Judičák
0.00 €
spracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HRD Architenkti, s.r.o.
0.00 €
Dovoz žiakov do školskej jedálne v Toryse Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Torysa
0.00 €
Stravovanie pre žiakov a zamestnancov ZŠ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Základná škola s materskou školou Torysa
0.00 €
pečať Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
pečať Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec Oľšov
Dod.: COOP JEDNOTA, s.d.
0.00 €
zasielanie dokumentov elektronicky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
zhotovenie diela -Modernizácia kultúrneho domu v obci Oľšov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: EKO SVIP s.r.o.
0.00 €
poskytnutie reklamy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: IFOsoft
0.00 €
výkon poradného konzultanta Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
0.00 €
poskytnutie dotácie z PSK Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
0.00 €
poistenie os. mot. vozidla Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Komunálna poisťovňa
0.00 €
vzájomná spolupráca Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
0.00 €
zber, preprava a zhodnotenie stavebného odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: CBR, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie NFP Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
Audít účtovnej závierky r. 2018 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
0.00 €
vysporiadanie podielového vlastníctva Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Halaj Jozef
0.00 €
praktické vyučovanie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Stredná odborná škola podnikania
0.00 €
prístup k informačnému systému Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DEUS-DataCentrum
0.00 €
poistenie avie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
0.00 €
darovanie prebytočného hnuteľného majetku Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku
0.00 €
zrušenie vypovedania zmluvy Odb.: COOP Jednota s.d.
Dod.: Obec Oľšov
0.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
0.00 €
Doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Stabilita,d.d.s., a.s.
0.00 €
Odborné poradenstvo Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
0.00 €
Služby-projekt"Modernizácia Kultúrneho domu v obci Oľšov " Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Konzultačná a poradenská agentúra
0.00 €
Stav.úpravy a prístavba PZ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
0.00 €
Dotácia na stavebné úpravy a prístavbu pož. zbrojnice Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Stavebný dozor Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Michal Petrík-STAV-PET
0.00 €
Vypracovanie energetického certifikátu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: TERA green s.r.o.
0.00 €
Údržba mosta Odb.: Obec Oľšov
Dod.: CBR, s.r.o.
0.00 €
Zriadenie dotačného účtu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VÚB a.s.
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Jozef Čatloš
Dod.: Obec Oľšov
0.00 €
Údržba mosta Odb.: Obec Oľšov
Dod.: CBR, s.r.o.
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Anna Hovančíková
Dod.: Obec Oľšov
0.00 €
Prepožičanie povodňovej súpravy pre has. jednotky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR
0.00 €
Auditorské služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
0.00 €
Ochrana osobných údajov dotknutých osôb Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Osobný údaj. sk s.r.o.
0.00 €
Zákonné poistenie motorového vozidla Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Komunálna poisťovňa
0.00 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Komunálna poisťovňa
0.00 €
Zabezpečenie materiálno tech. vybavenia DHZO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
0.00 €
Protipožiarné vozidlo Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Obec Liptovská Teplička
0.00 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
0.00 €
Odpredaj led žiaroviek a žiariviek Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: I&ZTender, s.r.o.
0.00 €
Oľšov- rekonštrukcia miestnych komunikácií - MK1 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Oľšov - rekonštrukcia miestnych komunikácii MK-1 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - MK 1 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Zriadenie dotačného účtu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VÚB a.s.
0.00 €
Auditorské služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
0.00 €
Odborné poradenstvo na prevádzkovanie. cintorína Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Jozef Kovalčík GLÓRIA s.r.o.
0.00 €
Poistenie verejného osvetlenia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: UNIQA poisťovňa a.s.
0.00 €
Prenájom pozemku Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vladimír Skladaný
0.00 €
Zakúpenie mobilu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
0.00 €
Zriadenie depozitného účtu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VÚB a.s.
0.00 €
Poskytovanie hlasových služieb Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie služieb - vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Márius Pedersen, a.s.
0.00 €
Oľšov, rekonštrukcia chodníkov na cintoríne Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie grantu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Karpatská nadácia
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
0.00 €
Revitalizácia verejných priestranstiev Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0.00 €
Obstarávanie územnoplánovacích dokladov ZaD Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. arch. Martin Jerguš
0.00 €
Idividuálne úrazové poistenie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KOOPERATÍVA a.s.
0.00 €
Vypracovanie ÚPN-O Oľšov, Z a D č. 1. Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. arch. Viktor Malinovský
0.00 €
Vykonanie auditu Odb.: COOP Jednota s.d.
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
0.00 €
Prevadzkovanie triedeného zberu komunálnych odpadov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI - PAK, a. s. 3
0.00 €
Prax žiakov PSA Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Pedagogická a sociálna akadémia
0.00 €
Vytvorenie web stránky pre obec Oľšov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Webex media, s.r.o
0.00 €
Dotácia pre DHZ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
0.00 €
Revitalizácia verejných priestranstiev Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
0.00 €
Vysporiadanie práv umelcov a výr, audioviz. záznamov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SLOVGRAM
0.00 €
Zriadenie účtu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VÚB a.s.
0.00 €
Poskytnutie grantu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Karpatská nadácia
0.00 €
Poistenie majetku obce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: UNIQA poisťovňa a.s.
0.00 €
Dodávka produktov - stravné lístky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: VAŠA Slovensko s.r.o.
0.00 €
Nákup LED svietidiel Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Peter Sontág
0.00 €
Vypracovanie žiadosťi o NFP Odb.: Obec Oľšov
Dod.: APA- Agentúra projektovej asistencie, s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie prístrešku Odb.: Obec Oľšov
Dod.: GS EUROTHERM s.r.o.
0.00 €
Poistenie elektroniky - kamerový systém Odb.: Obec Oľšov
Dod.: UNIQA poisťovňa a.s.
0.00 €
Prenájom LED zariadenia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Prenájom LED žiaroviek Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Dozorovanie stavby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STRIX Ing..arch. Gryglak Marek
0.00 €
Poskytnutie podpory z EF formou dotácie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0.00 €
Realizácia stavby - čerpacie šachty Odb.: Obec Oľšov
Dod.: STAV-MAJO s.r.o.
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Škovranko Stanislav a manž, Marcela Škovranková
Dod.: Obec Oľšov
0.00 €
Darovanie pozemku Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Vlastníci pozemku na p.č.registra ,,E" 212/12
0.00 €
Poistanie majetku obce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: UNIQA poisťovňa a.s.
0.00 €
Dodávka ovocia a zeleniny pre Z a MŠ Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.00 €
Realizácia projektu Nový rozmer ver. priest. v obci Oľšov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Brikon Snakov s.r.o
0.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
0.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Krajňáková Irena
0.00 €
Hllasové služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Odborné poradenstvo pri VO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Alena Galbavá
0.00 €
Poskytovanie technickej služby - kamerový system Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SYSTEM ALARM, s.r.o.
0.00 €
Kamerový system v obci Oľšov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: SYSTEM ALARM, s.r.o.
0.00 €
Dotácia na rek. verejného osvetlenia Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
0.00 €
Úrazové poistenie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KOOPERATÍVA a.s.
0.00 €
Pripojenie do distribučnej siete VSD Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: APA- Agentúra projektovej asistencie, s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oľšov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
0.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZATEL s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie nenávratného finnanč. príspevku Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
0.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.00 €
Výkon praxe Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Pedagogická a sociálna akadémia
0.00 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oľšov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
25170.24 €
Rozšírenie a rek. lávky pre peších cez potok Hanovec Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Albín Angelovič
11439.32 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
200.00 €
Zmena zmluvy Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
0.00 €
Zabezpečenie stravovania prostrednictvom straných lístkov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
0.00 €
Darovanie nehnuteľností Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Marcel Bučko
0.00 €
Zhodnocovanie BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
0.00 €
Predaj zákuskov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Mária Angelovičová
35.00 €
Zber preprava a zhodnocovanie odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
0.00 €
Zber preprava a zhodnocovanie odpadu Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ENVI-GEOS Nitra s.r.o.
10491.85 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oľšov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
27802.83 €
Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: KOOPERATÍVA a.s.
20.09 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Slovenské centrum obstarávania
423.35 €
Rekonštrukčné stavebné práce Odb.: Obec Oľšov
Dod.: František Hroš
1400.00 €
Dodávka ovocia a zeleniny Odb.: Obec Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.00 €
Služby pri zhodnocovaní BRO Odb.: Obec Oľšov
Dod.: ZOHT- Združenie obcí hornej Torysy
0.00 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Oľšov
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
600.00 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oľšov Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
27802.83 €
Kúpa PS - 12 Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Ing. Martin Ličko
3300.00 €
Finančný dar Odb.: Obec Oľšov
Dod.: Štefan Jašš
455.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00       12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019