Aktuality

Územný plán obce Oľšov - návrh o prerokovaní

 20.04.2016

Obec Oľšov
Obecný úrad 24, 083 01 Oľšov

Územný plán obce Oľšov - návrh, oznámenie o prerokovaní.
Obec Oľšov oznamuje verejnosti podľa §22 ods.1 zákona č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Oľšov – návrh.“ „Územný plán obce Oľšov – návrh“ je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Oľšov v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu obce Oľšov so všeobecne zrozumiteľným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 3. júla 2008 o 17:30 hod. na obecnom úrade Oľšov. Verejnosť je oprávnená v zmysle §22 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky ku návrhu Územného plánu obce Oľšov do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Obec Oľšov, Obecný úrad , 082 76 Oľšov

Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne. Pavol Hovančík starosta, Vyvesené dňa: 23. 06. 2008
Zvesené dňa: Vybavuje: Ing. arch. Vladimír Debnár, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, reg. č. 069, Ul. Na vyhliadke 8, 08005 Prešov, tel. 0903 202 185, e-mail: vdebnar@inmail.sk 

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00       12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019